سمپوزیوم رژنراسیون پالپ دندانی

سمپوزیوم رژنراسیون پالپ دندانی

سمپوزیوم رژنراسیون پالپ دندانی گروه آموزشی اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، یکی از پیشگامان علم اندودانتیکس در کشور میباشد. سمپوزیوم رژنراسیون پالپ دندان

مشاهده »