دبیر شورای آموزش دندان‌پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت خبر رضایت شوهر برای شرکت در آزمون رزیدنتی را جعلی و پروپاگاندای رسانه‌های بیگانه دانست!

دبیر شورای آموزش دندان‌پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت خبر رضایت شوهر برای شرکت در آزمون رزیدنتی را جعلی و پروپاگاندای رسانه‌های بیگانه دانست!

دندانه : دبیر شورای آموزش دندان‌پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت خبر رضایت شوهر برای شرکت در آزمون رزیدنتی را جعلی و پروپاگاندای رسانه‌های بیگانه دانست!

مشاهده »