گذار از آموزش‌های پره کلینیک به بالینی، نقطه‌ی بحرانی تحصیلات دندان‌پزشکی

شکی نیست که محیط آموزشی بر رفتار دانشجو تأثیر می‌گذارد و می‌توان میزان موفقیت، رضایت و دستاوردهای دانشجویان را از آن سنجید. میزان ادراک دانشجویان از محیط آموزشی اطلاعاتی ارائه می‌دهد که می‌توان به وسیله‌ی آن کیفیت برنامه‌ریزی آموزشی را بررسی کرد. ژورنال آموزش دندان‌پزشکی در شماره‌ی نوامبر ۲۰۲۱ خود تحقیقی را منتشر کرده که تغییرات ادراک دانشجویان در طول کوریکولوم آموزشی را برای نشان دادن تأثیر احتمالی آموزش‌های پره کلینیک و کلینیکال بر روی تجربیات آموزشی دانشجویان ارزیابی کرده است. روش تحقیق تمام دانشجویان سال ششم در مرکز آکادمیک دندانپزشکی آمستردام، به دو گروه «پره کلینیک» و «آموزش بالینی» تقسیم شدند و محیط آموزشی با استفاده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ‌ی ارزﻳﺎبی ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزشی داﻧدی (DREEM) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج با استفاده از بسته نرم‌افزار آماری SPSS ارزیابی شد. ۲۱۶ نفر از دانشجویان پره کلینیک (۶۵ درصد) و ۳۷۹ نفر از دانشجویان دوره بالینی (۷۵ درصد) به پرسشنامه‌ پاسخ دادند. در نتیجه مشاهده شد نمره DREEM در دوران پره کلینیک (۱۳۳.۴) به طور قابل توجهی از دوران بالینی (۱۱۹.۲) بالاتر است. نمرات DREEM در طول دوران ۶ ساله‌ی تحصیل به طور پیوسته کاهش یافته و بیشترین کاهش را در ادراک دانشجویان از کوریکولوم آموزشی در سال دوم و سوم نشان می‌داد. تفاوت‌های زیادی در تمام دامنه‌های DREEM مشاهده شد و نمره‌های دوره بالینی پایین‌تر بود. لزوم مداخله‌‌ی آموزشی در دوران گذر از پره کلینیک به کلینیک از این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت درک دانشجویان در طول دوره‌ی آموزشی دندان‌پزشکی؛ به خصوص در زمان انتقال از پره کلینیک به آموزش‌های بالینی؛ کاهش می‌یابد و این موضوع نیاز به مداخله دارد. علاوه بر این، تحقیقات بیشتری برای درک بهتر نیازهای آموزشی دانشجویان در محله‌ی گذر از دوران پره کلینیک به آموزش‌های بالینی مورد نیاز است.

شکی نیست که محیط آموزشی بر رفتار دانشجو تأثیر می‌گذارد و می‌توان میزان موفقیت، رضایت و دستاوردهای دانشجویان را از آن سنجید. میزان ادراک دانشجویان از محیط آموزشی اطلاعاتی ارائه می‌دهد که می‌توان به وسیله‌ی آن کیفیت برنامه‌ریزی آموزشی را بررسی کرد.

ژورنال آموزش دندان‌پزشکی در شماره‌ی نوامبر ۲۰۲۱ خود تحقیقی را منتشر کرده که تغییرات ادراک دانشجویان در طول کوریکولوم آموزشی را برای نشان دادن تأثیر احتمالی آموزش‌های پره کلینیک و کلینیکال بر روی تجربیات آموزشی دانشجویان ارزیابی کرده است.

روش تحقیق

تمام دانشجویان سال ششم در مرکز آکادمیک دندانپزشکی آمستردام، به دو گروه «پره کلینیک» و «آموزش بالینی» تقسیم شدند و محیط آموزشی با استفاده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ‌ی ارزﻳﺎبی ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزشی داﻧدی (DREEM) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج با استفاده از بسته نرم‌افزار آماری SPSS ارزیابی شد.

۲۱۶ نفر از دانشجویان پره کلینیک (۶۵ درصد) و ۳۷۹ نفر از دانشجویان دوره بالینی (۷۵ درصد) به پرسشنامه‌ پاسخ دادند. در نتیجه مشاهده شد نمره DREEM در دوران پره کلینیک (۱۳۳.۴) به طور قابل توجهی از دوران بالینی (۱۱۹.۲) بالاتر است. نمرات DREEM در طول دوران ۶ ساله‌ی تحصیل به طور پیوسته کاهش یافته و بیشترین کاهش را در ادراک دانشجویان از کوریکولوم آموزشی در سال دوم و سوم نشان می‌داد. تفاوت‌های زیادی در تمام دامنه‌های DREEM مشاهده شد و نمره‌های دوره بالینی پایین‌تر بود.

لزوم مداخله‌‌ی آموزشی در دوران گذر از پره کلینیک به کلینیک

از این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت درک دانشجویان در طول دوره‌ی آموزشی دندان‌پزشکی؛ به خصوص در زمان انتقال از پره کلینیک به آموزش‌های بالینی؛ کاهش می‌یابد و این موضوع نیاز به مداخله دارد. علاوه بر این، تحقیقات بیشتری برای درک بهتر نیازهای آموزشی دانشجویان در محله‌ی گذر از دوران پره کلینیک به آموزش‌های بالینی مورد نیاز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه